Om godkjennelser:

Fram til november 2003 fantes ingen felles godkjenningsordning for brannalarmanlegg til gårdsbruk og gartneri. Heller ikke det offentlige hadde regelverk som beskrev hvordan et brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartneri skulle utformes. Derfor var det opp til hvert forsikringsselskap å sette egne krav til de enkelte anlegg/leverandører og godkjenne disse.

I november 2003 kom et felles regelverk i regi av FG. (FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd). Dette regelverket gjelder alle brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartneri.

Våre brannalarmsystemer har alltid tidligere tilfredstilt forsikringsselskapenes strengeste og nyeste krav. For oss var det derfor gledelig at det var kommet et felles regelverk som alle leverandører må forholde seg til: Leverandører som ønsker godkjennelse må søke FG og vedlegge dokumentasjon på at de og deres utstyr tilfredstiller de aktuelle kravene. Brannalarmanlegg som er levert og montert i h.h.t. disse reglene vil være godkjent hos alle norske forsikringsselskap.

Merk også at mattilsynet ikke stiller krav til at anlegget skal være FG-godkjent, men at det skal være tilstrekkelig og egnet, noe som harmoniserer med byggvareregulativet, og som i veiledningen til TEK10/TEK15 sier at FG-godkjente anlegg for landbruket kan være egnet. Veiledningen til TEK er ikke lovgivende, men en veiledning. Det er produsentens ansvar å ha et designet et egnet anlegg, slik at det detekterer branner etter sin intensjon, og at man har et stabilt anlegg som ikke gir unødige feilalarmer.

Vårt brannalarmsystem for gårdsbruk er fremdeles et system som er sammensatt og fungerer slik at det er meget godt egnet til bruk i landbruket, noe som flere tusen installasjoner har bekreftet.

Det er viktig å merke seg at endringer i regelverket ikke har tilbakevirkende kraft. Du kan oppgradere og vedlikeholde eldre anlegg og ha eksisterende anlegg FG-godkjent.

Våre gamle kunder som ønsker oppgradering til nytt FG-godkjent anlegg, kan enkelt oppnå dette uten å måtte skifte ut alt bestående utstyr. Ta kontakt med oss og vi vil være behjelpelig med forslag til hvordan dette best kan gjøres.