Brannalarmanlegg i veksthus:

Alle som driver med planteproduksjon i veksthus er klar over den store brannfaren i mange av disse bygningene. Spesielt representerer bruken av elektrisk kraft stor risiko.

Da en brann i veksthus oftest utvikler seg meget raskt, er det av avgjørende betydning å få et tidlig varsel slik at brannen kan bli stoppet i startfasen. 

Vi har utviklet et brannalarmsystem som kan gi deg nødvendige tid til å aksjonere!

Vårt system for veksthus består av aspirasjonsdetektorer med kraftig sugevifte og innebygde optiske røykdetektorer.  (Se "om brannalarm")  Da veksthus har store arealer, ofte med skyggegardiner, er det viktig at aspirasjonsdetektoren(e) har stor sugekapasitet slik at arealet kan sikres med et minimalt antall detektorer.  Vår aspirasjonsdetektors kraftig sugevifte gjør at det kan legges maksimalt med sugerør både over og under skyggegardinene, og fortsatt overholdes kravet om maksimaltid før alarmering (maks.60sek.ved nytt anlegg). Ved å benytte standard sugerør både over og under skyggegardinen (ikke tynne plastrør) sikres at sugerøret ikke tettes av insekt, kondens eller små støvansamlinger.  

Aspirasjonsdetektorens store kapasitet kan i noen tilfeller utnyttes til å redusere overvåkingsavstanden ved at det legges parallelle sugerør i hvert veksthus. Derved minskes avstanden fra sugerøret til et eventuelt brannsted. (Jo nærmere et eventuelt brannsted sugerøret er, jo raskere får man alarm!)

Da de fleste branner i veksthus oppstår i forbindelse med kombinasjonen av elektrisk utstyr og plast, er det av avgjørende betydning at alarmanlegget benytter optiske røykdetektorer! Optiske røykdetektorer har svært gode egenskaper for å kunne detektere den typen røyk som dannes ved brann i plast (PVC).  Ioniske røykdetektorer er ikke egnet til å detektere slike branntilløp.

For de fleste gartneri vil brannalarmanlegget bestå av et antall aspirasjonsdetektorer koblet sammen med en sentralenhet . Ofte vil det også være behov for punktdetektorer (røyk- eller varmedetektorer) i samme anlegg (se "om brannalarm" ).

For små veksthus kan vi levere en kontrollenhet (aspirasjonsdetektor med innebygd sentralenhet), som er en skreddersydd enhet som sammen med rørgaten(e) og varslingsorganene (sirener, blinklys, o.s.v.) er et fullverdig brannalarmanlegg.
Punktdetektorer (varme- og/eller røykdetektorer) kan kobles direkte til kontrollenheten. Andre kontrollenheter (aspirasjonsdetektorer) kan også tilkobles.

Vår aspirasjonsdetektor er godt beskyttet mot ammoniakk, støv, insekter,  og tåler meget høy fuktighet.